บัตรเครดิต ซิตี้ พรีเมียร์

รับมือฮีทสโตรก(Heatstroke) เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่างเฉียบพลัน

รับมือฮีทสโตรก(Heatstroke) เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงอย่ างเฉียบพลัน 

โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นภาวะที่เกิดจากร่างกายมี ความร้อนสูงเกินไปซึ่งมักเกิ ดจากการทำงาน ใช้แรงงาน หรือออกกำลังกายอย่างหนั กในภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มักเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่ างกายสูงถึง 40 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า และมักจะเกิดในช่วงฤดูร้อนหรื อบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูง อาจทำให้เกิดอันตรายต่ออวั ยวะสำคัญ เช่นสมอง หัวใจ ปอด ไต และกล้ามเนื้อได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้ องอย่างทันท่วงที จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อั นตรายได้ บางรายถึงขั้นพิการและเสียชีวิ ตได้ 

พญ.ดวงพร รุธิรโก อายุรแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิ กฤตระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า โรคลมแดด หรือ ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน (Heatstroke) แบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ตามสาเหตุที่ทำให้เกิด ได้แก่ 1.Classic heatstroke or Nonexertional heatstroke เกิดจากการอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ อุณหภูมิสูงแล้วทำให้อุณหภูมิร่ างกายสูงตาม มักพบในคนที่อยู่ในบริเวณที่ อากาศร้อนและชื้นเป็นเวลานาน 2.Exertional heatstroke ในกรณีนี้อุณหภูมิร่างกายมักสู งขึ้นจากการทำงานหรือออกกำลั งกายอย่างหนักในบริเวณที่มีอุ ณหภูมิสูงเกิดได้ง่ายขึ้นในคนที่ ไม่คุ้นเคยกับอากาศร้อน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่ างที่ทำให้ผู้ป่วยบางรายมี โอกาสเกิดภาวะฮีทสโตรกได้ง่ายขึ้ น เช่น อายุที่น้อยหรือมากเกินไป มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคอ้วน ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย การใช้ยาบางกลุ่มที่ทำให้สูญเสี ยสารน้ำ หรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ ออุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นได้ อย่างเต็มที่ รวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นสาเหตุร่วมที่ทำให้ กลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายผิ ดปกติทำให้เกิดฮีทสโตรกได้เช่ นกัน หรือการที่ร่างกายต้องเผชิญกั บอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างเฉี ยบพลัน เช่น ในกรณีที่เดินทางไปท่องเที่ ยวในประเทศที่อากาศร้อนหรือในช่ วงที่เกิดคลื่นความร้อน(heat wave)ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็ ทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ง่าย

อาการของผู้ป่วยที่เป็นฮี ทสโตรกจะมีอุณหภูมิกาย 40 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า ร่วมกับภาวะความรู้สติเปลี่ ยนแปลงอาจเกิดอาการสับสน กระวนกระวาย เพ้อ ชักหรือหมดสติได้ หัวใจเต้นเร็ว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ผิวหนังแดงแพทย์จะวินิจฉั ยโรคจากการทราบประวัติว่าผู้ป่ วยมีสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงต่ อภาวะนี้ การตรวจร่างกายพบว่ามีอุณหภูมิ กายสูงร่วมกับอาการแสดงในระบบต่ างๆ บางกรณีอาจวินิจฉัยร่วมกั บผลตรวจเลือดและเอกซเรย์เพื่อค้ นหาภาวะแทรกซ้อนของฮีทสโตรกร่ วมด้วย ในผู้ป่วยบางรายที่มี โรคและความผิดปกติ ทางระบบประสาทอยู่เดิม เมื่อต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สู งเป็นเวลานาน หรือมีภาวะที่ทำให้อุณหภูมิร่ างกายสูงขึ้นมากอาจทำให้ อาการทางระบบประสาทที่เคยมีกลั บเป็นซ้ำได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง multiple sclerosis หรือโรคลมชัก ซึ่งกลไกที่กระตุ้นให้เกิ ดอาการมากขึ้นจะแตกต่างกันในแต่ ละโรค 

ด้าน นพ.ภวิศ เหลืองเวชการ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชบำบัดวิ กฤตระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาวะฮีทสโตรก หรือโรคลมแดดมีความแตกต่ างจากสโตรก (stroke) คือ ภาวะฉุกเฉินของระบบประสาทที่เกิ ดจากหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน หรือแตก ซึ่งมักจะทำให้เกิดอาการอ่อนแรง ชา พูดลำบาก ปากเบี้ยว หรือการทรงตัวผิดปกติเฉียบพลั นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน แต่จะมีแนวทางการวินิจฉั ยและการรักษาที่แตกต่างไปจากฮี ทสโตรก ซึ่งทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ หลายอย่างโดยขึ้นอยู่กั บระยะเวลาที่ร่างกายมีอุณหภูมิ สูงผิดปกติ โดยหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทั นท่วงทีอาจทำให้เกิดผลเสียต่ ออวัยวะสำคัญต่างๆจนอาจถึงขั้ นเสียชีวิตได้ เช่น โรคทางสมองมีโอกาสทำให้เกิ ดอาการชัก สมองบวม อาจเกิดการเสียหายถาวรของเซลล์ สมอง อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) ส่งผลกระทบถึงภาวะไตวายเฉียบพลั นได้ การสูญเสียสารน้ำทำให้เลือดที่ ไปเลี้ยงตับลดลงอาจทำให้เกิดภาว ะตับวายมีการทำงานที่หนักขึ้ นของหัวใจอาจส่งผลให้หัวใจเต้ นผิดจังหวะเกิดภาวะหัวใจวายได้ อาจทำให้เกิดภาวะวิกฤติ ทางระบบการหายใจ (Acute respiratory distress syndrome)อาจทำให้เกิดภาวะเลื อดออกง่าย หรือเกิดลิ่มเลือดในร่างกาย

แพทย์แนะวิธีรับมือเบื้องต้ นสามารถทำได้โดยการลดอุณหภูมิร่ างกาย 1.พาผู้ป่วยเข้ามาพักในที่ร่ มหรือในที่ที่มีเครื่องปรั บอากาศและมีอุณหภูมิที่เย็นลง 2.ถอดเสื้อผ้าและคลายเครื่องแต่ งกายที่รัดแน่นจนเกินไปออกเพื่ อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัว 3.อาจ เช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ำเย็น หรือใช้ถุงน้ำแข็งวางบริเวณศี รษะ ลำคอ รักแร้และขาหนีบ หรืออาจใช้สเปรย์น้ำเย็นพ่น4.ห้ ามดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำ ตาลหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้ จะทำให้ความสามารถในการปรับอุ ณหภูมิของร่างกายสูญเสียไป รวมถึงการดื่มน้ำเย็นๆ ในทันทีจะทำให้เกิดการหดเกร็ งของกระเพาะอาหารได้

ทั้งนี้ ภาวะฮีทสโตรกป้องกันได้ ดังนี้ สวมใส่เสื้อผ้าโปร่งระบายลมได้ ง่าย หากรู้ตัวว่าจะต้องไปอยู่ในที่ อากาศร้อนอาจป้องกันตั วเองจากแสงแดดโดยสวมใส่แว่นกั นแดดหรือหมวกรวมถึงใช้ครีมกั นแดดที่มี SPF มากกว่า 15 ขึ้นไป ดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่ างหนักในที่อาการร้อนและถ่ ายเทไม่สะดวกหากพบผู้ป่วยที่ต้ องสงสัยว่ามีอาการที่เข้าข่ ายของโรค ควรติดต่อขอความช่วยเหลื อจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรื อโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคี ยงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล โทร.02-310-3000 contact center โทร.1719  

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

ดูเนื้อหาต้นฉบับ

ที่มา : https://goodlifeupdate.com/lifestyle/226663.html
ขอขอบคุณ : https://goodlifeupdate.com/lifestyle/226663.html

บัตรกดเงินสด ซิตี้ เรดดี้เครดิต

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า

บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

บัตรเครดิต ซิตี้ รีวอร์ด